Charme Hotels

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op reguliere reserveringen gemaakt via www.charmehotels.nl, de hotelwebsite of telefonische reserveringen.
Bij reserveringen met acties of hotelvouchers kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn.

Annuleringsvoorwaarden
U kunt gemakkelijk annuleren via het hotel direct. Neem dan rechtstreeks contact op met het desbetreffende hotel of maak gebruik van het contactformulier op deze pagina.

Verplaatsen van reserveringen
In het geval dat u uw boeking wenst te verplaatsen en de nieuwe datum of bestemming valt duurder uit dan de oorspronkelijke boeking zijn wij genoodzaakt dit verschil aan u door te rekenen. De termijn voor het wijzigen van uw reservering is dezelfde termijn als voor het annuleren voor uw boeking geldt. Voor wijzigen van uw reservering, neemt u contact op met het desbetreffende hotel of maak gebruik van het contactformulier op deze pagina.
De annuleringsvoorwaarden zijn geldig op telefonische boekingen en boekingen gemaakt via charmehotels.nl of onze hotelwebsites.

Veiligheidsmaatregelen
Charme Hotels stelt hoge prioriteit aan de gezondheid en veiligheid van onze gasten en medewerkers en doet er alles aan om risico’s op besmetting en verspreiding te voorkomen. Om u zo veilig mogelijk te kunnen ontvangen zijn alle hotels volledig aangepast op de nieuwe situatie. Hierbij is aan alles gedacht en voldoen wij aan alle richtlijnen voor een onbezorgd en veilig verblijf.

Contact
Heb je een vraag over jouw reservering? Neem dan rechtstreeks contact op met het desbetreffende hotel of maak gebruik van het contactformulier op deze pagina. Heb je een vraag aan Charme Hotels? Ons team staat voor jou klaar om te helpen. Dat kan door te mailen naar info@charmehotels.eu

Betaling
Charme Hotels biedt haar gasten de mogelijkheid online een hotelkamer te reserveren door het volledige reserveringsbedrag online te betalen of te betalen bij incheck in het hotel. Betalingsvoorwaarden kunnen verschillen per hotel en zijn afhankelijk van het prijstype wat geboekt wordt.

Aansprakelijkheid
Het horecabedrijf is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door het horecabedrijf in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan het horecabedrijf dan wel aan personen van wier hulp het horecabedrijf bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
Onverminderd is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het horecabedrijf zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De gast vrijwaart het horecabedrijf tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het horecabedrijf. Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is het horecabedrijf niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. Aansprakelijkheid van het horecabedrijf is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt. Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is het horecabedrijf verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen. Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. In alle gevallen geldt dat het horecabedrijf niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt.

De gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Alle genoemde prijzen op charmehotels.eu, alle hotel websites, alle gedrukte uitgaven en advertenties van Charme Hotels zijn exclusief tax and handling fee. Charme Hotels behoudt het recht om te allen tijde zonder opgaaf van reden deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Door het maken van een reservering verklaart de gast akkoord te gaan met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

Uw inschrijving is niet correct. Probeer het opnieuw.
Uw inschrijving is voltooid.

Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief ontvangt u de laatste updates en aanbiedingen van Charme Hotels